POGOTOWIE POGRZEBOWE: 22 853 45 45

Tadeusz Lesław Chruściel

ur. 1926
zm. 2010

Syn Stanisława, nauczyciela i Bronisławy z d. Markowskiej, nauczycielki. Mimo poważnych kłopotów zdrowotnych ukończył w 1938 r. szkołę powszechną i rozpoczął naukę w gimnazjum we Lwowie, którą kontynuował na tajnych kompletach w czasie okupacji. Równocześnie uczęszczał do szkoły chemicznej. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1946 r. w Państw. Gimnazjum i Liceum im. St. Batorego w Łańcucie. W t.r. podjął studia na Wydz. Lekarskim UJ. Dyplom lekarza otrzymał tamże 30 X 1951.

.

Pracę zawodową rozpoczął już jako student w Zakł. Farmakologii AM w Krakowie pod kierunkiem prof. Janusza Supniewskiego, początkowo jako wolontariusz, następnie stypendysta naukowy i mł. asystent. St. dra med. uzyskał w 1951 r. na podstawie dysertacji Działanie kwasu nikotynowego oraz izonikotynowego na poziom leków we krwi i na wydzielanie żółci, wykonanej pod kierunkiem prof. J. Supniewskiego. W l. 1952-1955 pracował nadal w Zakł. Farmakologii AM w Krakowie na stanowisku st. asystenta, pełniąc równocześnie obowiązki lekarza Przychodni Akademickiej Służby Zdrowia.

.

W 1954 r. awansował na stanowisko adiunkta i przystąpił wraz z innymi do organizowania nowego Zakł. Farmakologii PAN w Krakowie pod kierunkiem prof. J. Supniewskiego. 1 X 1955 powołany został w charakterze z-cy prof. na stanowisko kier. Kat. Farmakologii ŚAM w Zabrzu Rokitnicy. Położył duże zasługi organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze w rozwoju kat., a szczególnie w kształtowaniu jej kierunku i profilu naukowo-badawczego. W t.r. przebywał w Niemieckiej Republice Demokratycznej, zapoznając się z zakładami farmakologii, patologii oraz inst. Niemieckiej Akademii Nauk. St. kandydata nauk uzyskał w AM w Krakowie w 1956 r. na podstawie rozprawy Własności farmakologiczne kwasów alfa-fenylopropionowego i alfa-fenylomasłowego.

.

30 I 1958 CKK przyznała Ch. st. doc., a 1 II t.r. minister zdrowia powołał go na samodzielnego pracownika naukowego w ŚAM. W l. 1959-1960 przebywał na stypendium fundacji Rockefellera w Uniw. Oxfordzkim, gdzie pracował w Laboratorium Biochemicznym Zakł. Farmakologii pod kier. dr H. Blaschko. 1 XII 1960 Wydz. VI Nauk Medycznych PAN powołał Ch. na czł. Komitetu Nauk Fizjologicznych. W l. 1961-1962 pracował dodatkowo w I Kat. i Klin. Chorób Wewn. ŚAM w Katowicach. Tytuł prof. nadzw. otrzymał 27 VII 1966, a 1 VIII t.r. mianowany został na stanowisko prof. nadzw. ŚAM. W 1968 r., za zgodą władz ŚAM, Ch. oddelegowany został przez ministra zdrowia do pracy w WHO w Genewie na okres od 1 V 1968 do 30 IV 1970. Wobec przedłużenia delegacji na dalsze lata władze ŚAM skreśliły Ch. z listy swoich pracowników. W t.r. minister zdrowia mianował Ch. z-cą dyr. ds. działalności podstawowej Inst. Leków w Warszawie oraz kier. Zakł. Leków Hormonalnych w tej placówce, a od 1982 r. p.o. dyr. Inst.

.

W 1985 r. Ch. został kier. Zakł. Farmakologii Klinicznej i Społecznej CMKP w Warszawie. W 1990 r. otrzymał tytuł prof. zw. Pełnił wiele odpowiedzialnych i zaszczytnych funkcji w instytucjach, organizacjach i redakcjach naukowych czasopism zarówno polskich, jak i zagranicznych: specjalista ds. środków odurzających i psychotropowych WHO 1968-1975, kier. programu zależności leków WHO 1975, czł. kom. ekspertów ds. alkoholizmu i zależności lekowych WHO 1976. Czł. zespołów redakcyjnych czasopism: "Int. J. Clin. Pharmacol." od 1976, "Pharmacol. Res. Commun.", "Biuletynu Informacyjnego Instytutu Leków". Czł. Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN w l. 1963-1969 oraz Komitetu Terapii Doświadczalnej od 1968 r., z-ca koordynatora XII problemu resortowego Ministerstwa Zdrowia "Nowe leki" (1975-1983), koordynator i współautor planu problemu kierunkowego "Syntezy i badanie właściwości farmakologicznych nowych związków o przewidywanym działaniu na układ krążenia oraz ocena konsumpcji leków krążeniowych" (1980), koordynator polski tematu opracowanego w ramach RWPG "Konsumpcja leków" (1981-1985). Aktywny współpracownik wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych m.in.: czł. Pol. Tow. Fizjologicznego (czł. założyciel Oddz. Śląskiego 1957); Pol. Tow. Farmakologicznego (czł. założyciel, prezes Oddziału Śląskiego 1960-1968, wiceprezes 1962-1966); Pol. Tow. Lekarskiego (wiceprezes oddz. warszawskiego 1978, przew. Sądu Koleżeńskiego 1982); Tow. Zapobiegania Narkomanii (wiceprezes 1982); Int. Narcotic Control Board (czł., z-ca przew. Komisji Oszacowań 1977-1982); czł. Royal Soc. of Medicine, Londyn 1960; Int. Union For Biochemical Pharmacology 1962; WHO Medical Soc., 1969-1975; Collegium Internationale Psychopharmacologicum, 1973; Narcotic Research Club, 1974; Pol. Tow. Farmaceutycznego, 1975; ISGIDAR (Soc.) USA, 1972-1985; Warszawskiego Tow. Naukowego, 1978; Polskiego Komitetu Opieki Nad Internowanymi i Aresztowanymi przy Radzie Prymasowskiej 1981-1986; w l. 1990-1994 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, reaktywowanych w 1990 r. izb lekarskich; "Medicinis de Monde", 1990; współzałożyciel i czł. Polskiego Oddziału "Lekarze Świata"; prezes Fundacji Wyznera dla dzieci chorych na nowotwory, 1989-1993; prezes Warszawskiej Sekcji Lekarzy Katolików, 1994. Efektem intensywnej pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej Ch. jest autorstwo lub współautorstwo ponad 300 opublikowanych artykułów na temat: zależności lekowych, psychofarmakologii, miażdżycy i toksoplazmozy doświadczalnej. Ch. jest współredaktorem i współautorem książek: Fizjologia zwierząt (1962), Leczenie chorób jatrogennych (1970), Dependence on Non-narcotic Drugs (1970), Zależności lekowe (1978), Konsumpcja leków w Polsce (1981), Leksykon leków (1990); autorem haseł encyklopedycznych w: Encyclopedia Medica Italiana (1979), Encyclopedia of Occupational Medicine (1979). Autorem rozdziałów w: Handbook of Experimental Farmacology, vol. 55: Psychotropic Agents (1982), Klinische Pharmakologie (1984, 1994). Przedmiotem badań i zainteresowań naukowych Ch. jest miażdżyca doświadczalna, mechanizmy adrenergiczne i środki diuretyczne oraz działanie uboczne leków i ich nadużywanie, psychofarmakologia, farmakologia społeczna i kliniczna. Laureat nagrody I i II st. Ministerstwa Zdrowia (1966, 1981). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą Odznaką Honorową "Za zasługi dla Warszawy" i in.

Sprawdź na mapie
ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY DOM POGRZEBOWY

Solore, nonem ipsam facese lantusd aerias suntur apedi conecus, quias aut ex eicidis illab iumque volor rest volupta tiumquatur amus soluptis nis et reptat volorest ant, quo et, qui ut ut quo dundi omnis ex eat. Sandem voloribus. Odit, tectotatem nam quibus dust, sum quatur, cum lia volupidel magniae lis exerem nonserovide minis rehenis inullup tatiand eleceaqui blam, sitatem il explis maio volorib usamus ilistiae con rerchil ma que demporentur mod quid quae velectota sin pore nonsed et vent, tota et ad que dolorion nobiti sequate et alique occusti ut alic tem fugia sitios adicae et unt poreniet omnis ex et etur?

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00

Biuro - Śródmieście

Warszawa
ul. Marszałkowska 27/35
Tel.: (22) 825 00 20

 

Godziny otwarcia:
pon. – pt.: 8:30 – 16:00