Jerzy Mizak

ur. 1953
zm. 2011

Z fil­mem zwią­za­ny był od ponad dwu­dzie­stu lat. Jako kie­row­nik planu i II kie­row­nik pro­duk­cji pra­co­wał przy ponad 50 fil­mach, m.​in. przy "Wiel­kim ty­go­dniu", "Królu Olch", "Ban­dy­cie", "Zło­cie de­zer­te­rów", "Panu Ta­de­uszu", "Ze­mście", "Pia­ni­ście", "Wiedź­mi­nie", "Por­no­gra­fii", "We­se­lu", "Ka­ty­niu", "Ta­ta­ra­ku", "We­ne­cji" i "W ciem­no­ści". W grud­niu roz­po­czął pracę na pla­nie filmu "Wa­łę­sa".